Логопедичний сайт Логопедична школа Альони Король

Дитяча сторінка

Дитяча сторінка

Перейти

practical page

Логопедам-практикам

Перейти

Цікаві статті

Договір публічної оферти про надання послуг

ГО «ЛогоКлуб»,  надалі «Дитячий центр», в особі директора – Король Альони Валеріївни, що діє на підставі Статуту, пропонує будь-якій фізичній особі, надалі іменованій «Клієнт», укласти даний договір на зазначених нижче умовах.

Ця пропозиція є публічною офертою (далі — Договір), повним і беззастережним прийняттям (акцептом) умов якої є здійснення Клієнтом першої оплати запропонованих Дитячим центром послуг у порядку, визначеному цим Договором. Згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України умови Договору однакові для всіх споживачів. Акцепт оферти означає, що Клієнт згоден з усіма положеннями цієї пропозиції і рівносильний укладенню договору про надання послуг. Датою укладення Договору вважається дата внесення оплати.

Акцептуємо дану оферту: Клієнт підтверджує розірвання раніше укладених з Дитячим центром договорів на надання послуг.

1. Предмет Договору:

1.1. Дитячий центр зобов’язується надати, а Клієнт, який є одним з батьків (законним представником) дитини, щодо якої укладено цей Договір, зобов’язується прийняти та оплатити на умовах даного Договору наступні послуги:
1.1.1. Послуги з організації розвиваючого дозвілля дітей віком від 1 року. Оплата здійснюється відповідно до затвердженого прайс-листа Дитячого центра і розділу 3 Договору.

2. Права та обов’язки сторін:

2.1. Дитячий центр зобов’язується:

2.1.1. Організувати  розвиваюче дозвілля дітей з урахуванням їх вікових особливостей у приміщенні Дитячого центру відповідно до п.1.1 цього Договору;

2.1.2. Здійснювати розвиток дитини на основі сучасних методик та програм.

2.1.3. Забезпечити Клієнта (дитину) необхідними розвиваючими та ігровими матеріалами, обладнанням;

2.1.4. Затвердити розклад розвиваючих занять з урахуванням віку дітей і розмістити розклад в приміщенні Дитячого центру;

2.1.5. Затвердити вартість розвиваючих занять і розмістити прайс-лист у приміщенні Дитячого центру;

2.1.6. Повідомляти Клієнта про будь-які зміни в розкладі та в прайс-листі;

2.2. Дитячий центр має право:

2.2.1. Вільно вибирати, розробляти і впроваджувати в процес навчання нові, в тому числі авторські програми, що дозволяють підвищити ефективність розвитку дітей;

2.2.2. Забезпечувати допомогу Клієнту в питаннях, пов’язаних з індивідуальними особливостями його дитини, використовуючи рекомендації педагогів, психологів та інших фахівців, у тому числі і залучених Дитячим центром;

2.2.3. Самостійно встановлювати дні і тривалість занять;

2.2.4. центр має право в разі необхідності замінити одного педагога іншим, а також перенести час заняття, попередньо повідомивши Клієнта;

2.2.5. Не влаштовувати довгострокових канікул, прив’язаних до державних свят;

2.2.6. Всі рішення стосовно оплати керівництво Дитячого центру приймає самостійно з урахуванням пропозицій Клієнта, якщо інше не передбачено Правилами внесення оплати;

2.2.7. Адміністрація Дитячого центру не розглядає претензії відвідувачів і не несе відповідальності за понесену ними в Дитячому центрі майнову та/або немайнову шкоду, шкоду здоров’ю, а також завдані збитки щодо третіх осіб в результаті недотримання вимог та/або рекомендацій, встановлених умовами цього Договору.

2.2.8. Адміністрація Дитячого центру не розглядає претензії і не несе відповідальності у разі якщо Клієнт (законний представник) письмово не заявили про наявність у дитини якого-небудь захворювання. За достовірність наданої інформації Клієнт (законний представник) несе персональну відповідальність.

2.2.9. Дитячий центр має право відмовити в наданні послуг Клієнту (законному представнику) дитини з поважних причин.

2.2.10. Розірвати Договір з Клієнтом в односторонньому порядку без збереження місця у групі в разі порушення Клієнтом зобов’язань згідно з Договором та терміну оплати більш, ніж на 5 календарних днів.

2.2.11. Здійснювати фото- та відеофіксацію окремих частин заняття з метою подальшої можливості обміну досвідом з педагогами та науковцями, або можливості поширення матеріалів у соціальних мережах (за усним погодженням з Замовником).

2.2.12. Допустити до занять стажера та/або практиканта (разом з педагогом).

2.3. Клієнт зобов’язується:

2.3.1. Своєчасно оплачувати послуги, зазначені в п.1.1. цього Договору на умовах розділу 3 Договору;

2.3.2. Отримувати надані послуги, а саме організовувати відвідування дитиною (дітьми) оплачених занять відповідно до розкладу занять та терміну дії абонемента (у випадку його наявності);

2.3.3. Забезпечувати догляд за дитиною до і після заняття, відзначити передачу-прийом дитини в Табелі відвідування Дитячого центру і передати її в руки педагога. Забрати дитину після закінчення заняття. Виконувати правила відвідування, затвердженні Дитячим центром (надалі «правила відвідування»);

2.3.4. За наявності у дитини якого-небудь захворювання батьки (Клієнт) зобов’язані заявити Дитячому центру про це письмово. За достовірність наданої інформації батьки (Клієнт) несе персональну відповідальність. Дитячий центр має право відмовити в наданні послуг дитині у зв’язку з наявністю у неї важких форм захворювань.

2.3.5. Дбайливо ставитись до майна Дитячого центру;

2.3.6. Відшкодувати збиток, заподіяний Клієнтом або його дитиною майну Дитячого центру, відповідно до законодавства України;

2.3.7. Контролювати дії своєї дитини в межах Дитячого центру і нести відповідальність за дії і безпеку дитини до моменту передачі дитини педагогу Дитячого центру та з моменту прийняття її після закінчення занять;

2.3.8. За присутності на заняттях зі своєю дитиною дотримуватися правил: не заважати проведенню заняття, не порушувати його хід, не висловлювати прямо на занятті своїх оцінок та коментарів, вести себе з повагою відносно педагогів і дітей, не користуватися на занятті мобільним телефоном, а також приймати встановлені педагогом правила заняття та правила відвідування;

2.3.9. Дотримуватися правил внутрішнього розпорядку Дитячого центру, а також погоджуватися зі змінами в розкладі;

2.3.10. Сповістити адміністрацію Дитячого центру про зміни номеру свого контактного телефону.

2.4. Клієнт має право:

2.4.1. Вибирати та отримувати послуги, що надаються Дитячим центром, відповідно до розкладу та віком своєї дитини за наявності місця у групі;

2.4.2. Бути присутнім (або уповноважити іншу дорослу особу) на заняттях з дітьми до двох років, оскільки супровідний дорослий бере на себе відповідальність за безпеку дитини. Бути присутнім (або уповноважити іншу дорослу особу) з дитиною віком від двох до трьох років тільки на першому занятті.

2.4.3. Розірвати договір, письмово повідомивши про це Дитячий центр за сім днів, без повернення сплаченого авансу.

3. Умови оплати:

3.1. Клієнт сплачує послуги відповідно до затвердженого прайс-листа та правил внесення оплати шляхом внесення грошових коштів в касу або на банківський рахунок Дитячого центру.

3.2. Оплата здійснюється в розмірі 100% передоплати;

4. Термін Договору:

4.1. Договір набуває чинності з моменту оплати послуг Дитячого центру, і діє до закінчення оплаченого періоду.

5. Інші умови:

5.1. Адміністрація Дитячого центру залишає за собою право не допустити на заняття дитину з симптомами ГРВІ або ознаками іншого інфекційного захворювання.

5.2. Адміністрація Дитячого центру залишає за собою право відсторонити від занять дитину у разі її невмотивованої агресивної поведінки.

5.3. У літній період (червень-серпень) Дитячий центр залишає за собою право змінювати графік і режим роботи.

6. Відповідальність сторін:

6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Сторони звільняються від відповідальності у разі виникнення форс-мажорних обставин. Сторона, у якої виникли такі обставини, повинна у термін не більший ніж 5 днів письмово сповістити про такі обставини іншу сторону.

6.3. У разі виникнення між сторонами спорів та претензій за цим Договором сторони будуть прагнути врегулювати їх шляхом переговорів. У випадку недосягнення домовленості врегулювання суперечок і претензій здійснюється в порядку, встановленому законодавством України.

6.4. З усіх інших питань, не передбачених у цьому Договорі, сторони керуються чинним законодавством України.

7. Реквізити ГО «ЛогоКлуб»:

Адреса: м. Вінниця, вул. Острозького, буд. 31

код ЄДРПОУ 42887806

тел.: +38(096)255-77-11

Король А.В.

Наші принципи

Результативність

Швидкий розвиток дитини та гарантоване покращення мовлення! Ми пропонуємо найефективніший шлях попередження та подолання мовленнєвих порушень!

Доступність

Простота викладу матеріалу, зрозумілі пояснення, постійна підтримка логопеда! Ми говоримо Вашою мовою! Ви не будете самі!

Професіоналізм

Тільки дієві логопедичні методики (вправи, ігри, рекомендації) для найшвидшого результату від кваліфікованого логопеда!

Індивідуальний підхід

Ми цінуємо усіх відвідувачів сайту, тому формуємо індивідуальний план співпраці з кожним!

Знайти логопеда

Знайти

Публікація на сайті

Бажаєте додати матеріал на сайт?

Публікація

Розсилка

Бажаєте бути в курсі всіх новин?

Написати нам