Логопедичний сайт Логопедична школа Альони Король

Статичний контент

Договір публічної оферти про надання послуг

ГО «ЛогоКлуб»,  надалі «Дитячий центр», в особі директора – Король Альони Валеріївни, що діє на підставі Статуту, пропонує будь-якій фізичній особі, надалі іменованій «Клієнт», укласти даний договір на зазначених нижче умовах.

Ця пропозиція є публічною офертою (далі — Договір), повним і беззастережним прийняттям (акцептом) умов якої є здійснення Клієнтом першої оплати запропонованих Дитячим центром послуг у порядку, визначеному цим Договором. Згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України умови Договору однакові для всіх споживачів. Акцепт оферти означає, що Клієнт згоден з усіма положеннями цієї пропозиції і рівносильний укладенню договору про надання послуг. Датою укладення Договору вважається дата внесення оплати.

Акцептуємо дану оферту: Клієнт підтверджує розірвання раніше укладених з Дитячим центром договорів на надання послуг.

1. Предмет Договору:

1.1. Дитячий центр зобов’язується надати, а Клієнт, який є одним з батьків (законним представником) дитини, щодо якої укладено цей Договір, зобов’язується прийняти та оплатити на умовах даного Договору наступні послуги:
1.1.1. Послуги з організації розвиваючого дозвілля дітей віком від 1 року. Оплата здійснюється відповідно до затвердженого прайс-листа Дитячого центра і розділу 3 Договору.

2. Права та обов’язки сторін:

2.1. Дитячий центр зобов’язується:

2.1.1. Організувати  розвиваюче дозвілля дітей з урахуванням їх вікових особливостей у приміщенні Дитячого центру відповідно до п.1.1 цього Договору;

2.1.2. Здійснювати розвиток дитини на основі сучасних методик та програм.

2.1.3. Забезпечити Клієнта (дитину) необхідними розвиваючими та ігровими матеріалами, обладнанням;

2.1.4. Затвердити розклад розвиваючих занять з урахуванням віку дітей і розмістити розклад в приміщенні Дитячого центру;

2.1.5. Затвердити вартість розвиваючих занять і розмістити прайс-лист у приміщенні Дитячого центру;

2.1.6. Повідомляти Клієнта про будь-які зміни в розкладі та в прайс-листі;

2.2. Дитячий центр має право:

2.2.1. Вільно вибирати, розробляти і впроваджувати в процес навчання нові, в тому числі авторські програми, що дозволяють підвищити ефективність розвитку дітей;

2.2.2. Забезпечувати допомогу Клієнту в питаннях, пов’язаних з індивідуальними особливостями його дитини, використовуючи рекомендації педагогів, психологів та інших фахівців, у тому числі і залучених Дитячим центром;

2.2.3. Самостійно встановлювати дні і тривалість занять;

2.2.4. центр має право в разі необхідності замінити одного педагога іншим, а також перенести час заняття, попередньо повідомивши Клієнта;

2.2.5. Не влаштовувати довгострокових канікул, прив’язаних до державних свят;

2.2.6. Всі рішення стосовно оплати керівництво Дитячого центру приймає самостійно з урахуванням пропозицій Клієнта, якщо інше не передбачено Правилами внесення оплати;

2.2.7. Адміністрація Дитячого центру не розглядає претензії відвідувачів і не несе відповідальності за понесену ними в Дитячому центрі майнову та/або немайнову шкоду, шкоду здоров’ю, а також завдані збитки щодо третіх осіб в результаті недотримання вимог та/або рекомендацій, встановлених умовами цього Договору.

2.2.8. Адміністрація Дитячого центру не розглядає претензії і не несе відповідальності у разі якщо Клієнт (законний представник) письмово не заявили про наявність у дитини якого-небудь захворювання. За достовірність наданої інформації Клієнт (законний представник) несе персональну відповідальність.

2.2.9. Дитячий центр має право відмовити в наданні послуг Клієнту (законному представнику) дитини з поважних причин.

2.2.10. Розірвати Договір з Клієнтом в односторонньому порядку без збереження місця у групі в разі порушення Клієнтом зобов’язань згідно з Договором та терміну оплати більш, ніж на 5 календарних днів.

2.2.11. Здійснювати фото- та відеофіксацію окремих частин заняття з метою подальшої можливості обміну досвідом з педагогами та науковцями, або можливості поширення матеріалів у соціальних мережах (за усним погодженням з Замовником).

2.2.12. Допустити до занять стажера та/або практиканта (разом з педагогом).

2.3. Клієнт зобов’язується:

2.3.1. Своєчасно оплачувати послуги, зазначені в п.1.1. цього Договору на умовах розділу 3 Договору;

2.3.2. Отримувати надані послуги, а саме організовувати відвідування дитиною (дітьми) оплачених занять відповідно до розкладу занять та терміну дії абонемента (у випадку його наявності);

2.3.3. Забезпечувати догляд за дитиною до і після заняття, відзначити передачу-прийом дитини в Табелі відвідування Дитячого центру і передати її в руки педагога. Забрати дитину після закінчення заняття. Виконувати правила відвідування, затвердженні Дитячим центром (надалі «правила відвідування»);

2.3.4. За наявності у дитини якого-небудь захворювання батьки (Клієнт) зобов’язані заявити Дитячому центру про це письмово. За достовірність наданої інформації батьки (Клієнт) несе персональну відповідальність. Дитячий центр має право відмовити в наданні послуг дитині у зв’язку з наявністю у неї важких форм захворювань.

2.3.5. Дбайливо ставитись до майна Дитячого центру;

2.3.6. Відшкодувати збиток, заподіяний Клієнтом або його дитиною майну Дитячого центру, відповідно до законодавства України;

2.3.7. Контролювати дії своєї дитини в межах Дитячого центру і нести відповідальність за дії і безпеку дитини до моменту передачі дитини педагогу Дитячого центру та з моменту прийняття її після закінчення занять;

2.3.8. За присутності на заняттях зі своєю дитиною дотримуватися правил: не заважати проведенню заняття, не порушувати його хід, не висловлювати прямо на занятті своїх оцінок та коментарів, вести себе з повагою відносно педагогів і дітей, не користуватися на занятті мобільним телефоном, а також приймати встановлені педагогом правила заняття та правила відвідування;

2.3.9. Дотримуватися правил внутрішнього розпорядку Дитячого центру, а також погоджуватися зі змінами в розкладі;

2.3.10. Сповістити адміністрацію Дитячого центру про зміни номеру свого контактного телефону.

2.4. Клієнт має право:

2.4.1. Вибирати та отримувати послуги, що надаються Дитячим центром, відповідно до розкладу та віком своєї дитини за наявності місця у групі;

2.4.2. Бути присутнім (або уповноважити іншу дорослу особу) на заняттях з дітьми до двох років, оскільки супровідний дорослий бере на себе відповідальність за безпеку дитини. Бути присутнім (або уповноважити іншу дорослу особу) з дитиною віком від двох до трьох років тільки на першому занятті.

2.4.3. Розірвати договір, письмово повідомивши про це Дитячий центр за сім днів, без повернення сплаченого авансу.

3. Умови оплати:

3.1. Клієнт сплачує послуги відповідно до затвердженого прайс-листа та правил внесення оплати шляхом внесення грошових коштів в касу або на банківський рахунок Дитячого центру.

3.2. Оплата здійснюється в розмірі 100% передоплати;

4. Термін Договору:

4.1. Договір набуває чинності з моменту оплати послуг Дитячого центру, і діє до закінчення оплаченого періоду.

5. Інші умови:

5.1. Адміністрація Дитячого центру залишає за собою право не допустити на заняття дитину з симптомами ГРВІ або ознаками іншого інфекційного захворювання.

5.2. Адміністрація Дитячого центру залишає за собою право відсторонити від занять дитину у разі її невмотивованої агресивної поведінки.

5.3. У літній період (червень-серпень) Дитячий центр залишає за собою право змінювати графік і режим роботи.

6. Відповідальність сторін:

6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Сторони звільняються від відповідальності у разі виникнення форс-мажорних обставин. Сторона, у якої виникли такі обставини, повинна у термін не більший ніж 5 днів письмово сповістити про такі обставини іншу сторону.

6.3. У разі виникнення між сторонами спорів та претензій за цим Договором сторони будуть прагнути врегулювати їх шляхом переговорів. У випадку недосягнення домовленості врегулювання суперечок і претензій здійснюється в порядку, встановленому законодавством України.

6.4. З усіх інших питань, не передбачених у цьому Договорі, сторони керуються чинним законодавством України.

7. Реквізити ГО «ЛогоКлуб»:

Адреса: м. Вінниця, вул. Острозького, буд. 31

код ЄДРПОУ 42887806

тел.: +38(096)255-77-11

Король А.В.

Знайти логопеда

Знайти

Публікація на сайті

Бажаєте додати матеріал на сайт?

Публікація

Розсилка

Бажаєте бути в курсі всіх новин?

Написати нам